<--! head-->

ข้อตกลงการใช้งาน

1. ห้ามนำซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์นี้ไปแจกจ่ายแก่บุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่บุคลากรหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยวิธีการใด ๆ
2. ซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการใช้งานภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อื่น ๆ
3. การใช้งานซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์นี้ต้องไม่ขัดกับกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง และศีลธรรมอันดีงาม
4. การใช้งานเว็บไซต์นี้ มีการบันทึกพฤติกรรมการใช้งาน โดยพฤติกรรมการใช้งานจะถูกรายงานต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายเมื่อมีการร้องขอ กรณีมีการกระทำผิดตามกฎหมาย
5. การกระทำอันผิดกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องถือเป็นความผิดส่วนบุคคล ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการกระทำผิดส่วนบุคคลนี้
6. เครื่องลูกข่าย จำเป็นต้องติดต่อกับเครื่องแม่ข่าย อย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 180 วัน หากเลยกำหนดแล้ว จะถือว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้น ไม่มีสิทธิ์ในการใช้งาน (หมดอายุการใช้งาน)