ประวัติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งมีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานในระดับคณะ เป็นส่วนราชการใหม่ที่เกิดขึ้นตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ และตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๘ เห็นชอบการแบ่งโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย สำนักงานผู้อำนวยการ กองหอสมุด (ศูนย์วิทยบริการ) และกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) โดยทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเป็น ๑ ส่วนราชการ คือ สำนักงานผู้อำนวยการ ซึ่งประกาศในราชกิจจา-นุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๔๙ ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน ในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเป็น ๓ งาน คือ งานบริหารทั่วไป งานบริการคอมพิวเตอร์ และงานบริการห้องสมุด ต่อมามหาวิทยาลัยมีประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ออกเป็น

๑. งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่หลักในการประสานงานการดำเนินงานระหว่าง ๓ งาน คือ งานบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และรับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ งานประกันคุณภาพ งานบริหารจัดการและพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น งานพัฒนาบุคลากร การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ และการประชุมของสำนัก เป็นต้น

๒. ศูนย์วิทยบริการ รับผิดชอบกลุ่มงานบริการห้องสมุด ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๕ ภายใต้ชื่อเรียกต่าง ๆ เริ่มจากฝ่ายหอสมุด สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการมีสถานที่ให้บริการ ณ อาคาร ๖ (ศูนย์ภาษาปัจจุบัน) ต่อมาในปี ๒๕๔๑ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิทยบริการ” และย้ายที่ทำการจากอาคาร ๖ มาอยู่ที่อาคาร ๘ ซึ่งเป็นอาคารปัจจุบัน มีหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให้บริการสถานที่และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไป

๓. ศูนย์คอมพิวเตอร์ รับผิดชอบกลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ โดยจัดตั้งขึ้นและเริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาปัจจุบันให้บริการอยู่ที่อาคาร ๓๙ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถ และพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่น พัฒนาดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปลี่ยนจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสำนักงานผู้อำนวยการตั้งอยู่ที่ชั้น ๑ อาคาร ๓๙ เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๙ ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๒๓-๗๓๙๙ ต่อ ๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๑, ๑๐๔ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๒๕๑-๕๗๓๗