เผยแพร่ผลงาน ปี 2563
ทุนอุดหนุนพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายชื่อผลงาน

ลำดับ ชื่อบทเรียนออนไลน์ ผู้จัดทำ Link ผลงานบทเรียนออนไลน์ ปีที่เผยแพร่ผลงาน
1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ พรหมขันธ์

http://www.edulpru.com/pramote?fbclid=IwAR1zJCilFytl_MgPniA1ORC7IphkUJ3ga-ApO98h8-Awz2zpxjQRd25EC4I

ปี 2563
2 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว

http://www.ajkittiya.com/

ปี 2563
3 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ อาจารย์อภิรดี จีนคร้าม

https://classroom.google.com/c/MTcwODM3MjcxMzAw?cjc=z3izlcc

ปี 2563
4 การออกแบบกราฟฟิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล

https://kruthaimooc.com/courses/computer-graphic-design/

ปี 2563
5 การขายสินค้าออนไลน์ นายภาสกร สีเหลือง

https://classroom.google.com/c/MzQwNjEwNzczMDda?cjc=3j3yksf

ปี 2563