สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์โครงการ

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก

หน้าปกเล่มโครงการ

รายชื่อผลงาน สายวิชาการ

# ชื่อบทเรียน ผู้จัดทำ Link
1 5791201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 อาจารย์เมธาวัตน์ กาวิลเครือ

2 4062208 มลพิษทางดิน (Soil Pollution) อาจารย์เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว

3 3613304 เว็บเทคโนโลยีและการออกแบบ ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์

4 3011101 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร์ อาจารย์กิติวัฒน์ กิติบุตร

5 5573603 ไมโครคอนโทรลเลอร์และเทคนิคการอินเตอร์เฟส ผศ.ดอนสัน ปงผาบ

6 2562510 กฎหมายเอกเทศสัญญาสำคัญ ผศ.อาระดา พุ่มไพศาลชัย

7 5811311 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบควบคุม อาจารย์ณรงค์ เครือกันทา

รายชื่อผลงาน สายสนับสนุน

# ชื่อบทเรียน ผู้จัดทำ Link
1 LINE Sticker Creator ก้าวสู่การเป็นนักสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์มืออาชีพ ว่าที่ ร.ต.ปิยะพันธ์ มูลเสน

2 การกู้ กยศ.ต้องทำอย่างไร ด้วยระบบ Digital Student Loan Fund System (DSL) ว่าที่ ร.ท.เอกนรินทร์ เสาสีนาด

3 การนำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation Creativity ว่าที่ ร.ต.วชิระ นันตี