Check

โครงการบทเรียนออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รับสมัครเสนอบทเรียน

ผลิตบทเรียนทั่วไป

  • 1.สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ส่งใบสมัคร พร้อมแนบ มคอ.3
  • 2.สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ส่งใบสมัคร พร้อมแนบรายละเอียดหลักสูตร 6 ชั่วโมง หรือ 12 ชั่วโมง
  • 3.ส่ง ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • หรือส่งที่ e-Mail : Piyapan@g.lpru.ac.th

ผลิตบทเรียน Thai MOOC

  • บุคลากรที่จะสมัคร จำเป็นต้องผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนารายวิชา MOOC จำนวน 3 รายวิชา ดังนี้่
  • 1. รายวิชา การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC
  • 2. รายวิชา การสร้างวิดีทัศน์สำหรับรายวิชา MOOC
  • 3. รายวิชา การสร้างและจัดการรายวิชา MOOC
  • เรียนฟรีที่ www.ThaiMOOC.org (รายวิชาที่สมัครห้ามซ้ำกับที่มีในระบบ Thai MOOC)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

รายชื่อ รายวิชา สังกัดคณะ การเผยแพร่

อาจารย์เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิทยาศาสตร์

เครือข่ายออนไลน์สาธารณะ

อาจารย์ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ

การพัฒนาองค์การ

วิทยาการจัดการ

เครือข่ายออนไลน์สาธารณะ

อาจารย์ กิติวัฒน์ กิติบุตร

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ชั้นสูง (Advanced Television Production)

วิทยาการจัดการ

เครือข่ายออนไลน์สาธารณะ

อาจารย์ ดลฤดี สุขใจ

ดาราศาสตร์ (Astronomy)

วิทยาศาสตร์

ThaiMOOC

ผศ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว

การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

ครุศาสตร์

ThaiMOOC

ว่าที่ ร.ต.ปิยะพันธ์ มูลเสน

การออกแบบอินโฟกราฟิก(infographic)ในยุคโลกดิจิตอล

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ

เครือข่ายออนไลน์สาธารณะ

ว่าที่ ร.ต.วชิระ นันตี

การจัดทำสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ

เครือข่ายออนไลน์สาธารณะ