ทำเนียบผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


รศ.ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ

ปี พ.ศ.2548-2552

ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ

ปี พ.ศ.2552-2559

ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ

ปี พ.ศ.2559-2562

ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ

ปี พ.ศ.2562-ปัจจุบัน