ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท. มร.ลป. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัดพิธีทำบุญ พร้อมทั้งร่วมพิธีรดน้ำดำหัวแก่บุคลากรประจำปี 2565 เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565

ศูนย์วิทยบริการ จัดโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.

สวท.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น กศน.ตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

สวท.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร walk rally การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ 19 มี.ค.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12

ศูนย์วิทยบริการ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์2 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ศูนย์วิทยบริการ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตชด.อาโอยาม่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สวท.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จิตอาสาในการจัดอาหารดูแลนักศึกษาที่กักตัวตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 1 ปี 2565

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1 ปี 2565

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปี 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564