ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


Cinque Terre

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์วันทนา สุวรรณอัตถ์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นางสมยงค์ ไชยยาสืบ แม่บ้าน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 29-30 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ น.ส.ณัญนพิน ขันนาแล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ร่วมด้วยบุคลากรสำนัก มอบของที่ระลึก แด่ รศ.วันทนา สุวรรณอัตถ์ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มอบของที่ระลึก แด่รองศาสตราจารย์ ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ ณ อาคารหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบของที่ระลึก แด่ นางสมยงค์ ไชยยาสืบ ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 9 ภาพ)