ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12


Cinque Terre

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12  นำโดย ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผศ.ประหยัด ช่วยงาน รองผู้อำนวยการ ผศ.นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อำนวยการ ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รองผู้อำนวยการ คุณณัฐนพิน ขันนาแล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และบุคลากรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการในรูปแบบออนไลน์ โดยในช่วงเช้ามีพิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “Digital Transformation” วิทยากร โดย คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ บริษัท ลานนาคอม จำกัด ช่วงบ่ายมีการการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อการจัดทำผลงานประกอบการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น" ของบุคลากรศูนย์วิทยบริการ และการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบฟอร์มออนไลน์ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 8 ภาพ)