การบริหารงานของสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้แบ่งส่วนราชการในหน่วยงานในระดับกองและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเทียบเท่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ ส่วนงาน ดังนี้

๑. งานบริหารทั่วไป

๒. ศูนย์วิทยบริการ

๓. ศูนย์คอมพิวเตอร์

ซึ่งในแต่ละส่วนงานมีหน้าที่หลัก ดังนี้

๑.งานบริหารทั่วไป

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ วิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานธุรการและสารบรรณ งานบุคลากรและสวัสดิการ งานพัสดุ และการเงิน และงานงบประมาณ นโยบายและแผนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อำนวยความสะดวก ให้ความเห็น คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ หรือ แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ประสานงานการดำเนินงานระหว่าง ๓ งาน คือ งานบริหารทั่วไป ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์วิทยบริการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยรับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้

๑) งานบริหารและเลขานุการ

๑) งานสารบรรณ ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ จัดพิมพ์เอกสารทางราชการ ลงทะเบียน แยกประเภท เสนอเพื่อสั่งการ จัดเก็บ สืบค้น

๒) งานประชุม และเลขานุการ

๓) งานบริหารบุคคล

๒) งานนโยบายและแผนงบประมาณ

๑) งานแผนปฏิบัติราชการของสำนัก

๒) งานวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

๓) งานควบคุม ติดตาม รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

๔) งานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

๕) งานการเงินและบัญชี กองทุนสำนักวิทยบริการฯ

๖) งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ สารสารเทศหน่วยงาน

๓) งานพัสดุและครุภัณฑ์

๑) งานกระบวนการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒) งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๓) งานควบคุม ดูแล การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๔) งานฝึกอบรม / ประกันคุณภาพ / ISO

๑) งานอบรมนักศึกษา

๒) งานอบรมบุคลากร / บุคคลภายนอก

๓) งานสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

๔) งานบริการห้องประชุม ห้องบริการคอมพิวเตอร์

๕) งานประกันคุณภาพการศึกษา

๖) งานติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ISO

๒.ศูนย์วิทยบริการ

มีหน้าที่ในการจัดหาและพัฒนาระบบการให้บริการสื่อการเรียนรู้ต่างๆ สำหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจของของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็น ๔ งาน ประกอบด้วย งานการบริการและส่งเสริมผู้ใช้บริการ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานสารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และงานสื่อโสตทัศนูปกรณ์และฐานข้อมูล ซึ่งในรอบปีงบประมาณ ศูนย์วิทยบริการได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลตามพันธกิจของหน่วยงาน และสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามเป้าหมายที่ระบุไว้ทุกประการ ส่งผลให้งานบริการของ ศูนย์วิทยบริการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยแต่ละงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑) กลุ่มงานการบริการและส่งเสริมผู้ใช้บริการ

มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้

๑) งานให้บริการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศ

๒) งานลงทะเบียนสมาชิก รับสมัคร และต่ออายุสมาชิกฯ

๓) งานบริการหนังสือจอง และยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ

๔) งานตรวจสอบและติดตามทรัพยากรสารสนเทศที่มีสถานะค้างส่งของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

๕) งานแนะนำการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลออนไลน์ – ออฟไลน์

๖) งานบริการให้คำแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

๗) งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

๘) งานบริการแนะนำการเขียนเอกสารอ้างอิงเชิงวิชาการ การเขียนบรรณานุกรม

๙) งานควบคุมและพัฒนาการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ

๑๐) งานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

๑๑) งานประชาสัมพันธ์และจัดทำป้ายนิเทศ

๑๒) งานจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศและวารสารขึ้นชั้น

๑๓) นำชมประชาพันธ์การบริการของศูนย์วิทยบริการ

๑๔) งานสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ

๒) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้

๑) งานจัดหา และคัดเลือกหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และโสตทัศนวัสดุ

๒) งานจัดเตรียมหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และโสตทัศนวัสดุ

๓) งานจัดทำรายการบรรณานุกรมหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และโสตทัศนวัสดุ

๔) งานการพัฒนาและบำรุงรักษาหนังสือ

๕) งานสแกนภาพปกหนังสือ และโสตทัศน์วัสดุ เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

๖) งานจัดทำกฤตภาค และเผยแพร่ลงฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ จังหวัดลำปาง

๗) งานจัดหาวัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของงานต่างๆ ในศูนย์วิทยบริการ

๘) งานสำรวจ ตรวจ คัด ทรัพยากรสารสนเทศ

๙) งานแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่

๓) กลุ่มงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้

๑) งานคัดเลือกและจัดหาวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จัดซื้อ ต่ออายุ สมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

๒) งานบันทึกข้อมูลทะเบียนวารสารและหนังสือพิมพ์ที่จัดซื้อ

๓) งานจัดทำรายการบรรณานุกรมดรรชนีวารสารและจุลสาร

๔) งานเย็บเล่มวารสารที่ไม่แข็งแรง และใส่แถบแม่เหล็กกันขโมย

๕) งานเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับย้อนหลัง เพื่อรวบรวมเย็บเล่ม และให้บริการเป็นฉบับล่วงเวลา

๖) สำรวจ จำหน่ายวารสาร และหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา

๗) งานให้บริการยืม- คืน สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับปัจจุบัน และย้อนหลัง แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

๘) งานให้คำแนะนำการสืบค้นวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

๔) กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และฐานข้อมูล

มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้

๑) งานควบคุมและดูแลระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

๒) งานผลิต-พัฒนาเว็บเพจและเว็บแอพพลิเคชั่นของศูนย์วิทยบริการ

๓) งานบริการสื่อโสตทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ห้องบริการ

๔) งานตรวจสอบ บำรุงรักษาครุภัณฑ์ภายในศูนย์วิทยบริการ

๕) งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทรัพยากร เพื่อเผยแพร่การส่งเสริมการอ่านเชิงสาธารณะ

๖) งานตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย (วงจรปิด) ของศูนย์วิทยบริการ

๗) งานจัดเตรียมและควบคุมการใช้ห้องประชุมสัมมนาและอบรม

๘) งานบำรุงรักษาวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

๙) งานซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของศูนย์วิทยบริการ

๓.ศูนย์คอมพิวเตอร์

มีหน้าที่ จัดหาและพัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยแบ่งงานที่รับผิดชอบเป็น ๔ ฝ่ายงาน ประกอบด้วย ๑.งานวิศวกรรมเครือข่าย ๒.งานซ่อมบำรุง ๓.งานจัดหาและพัฒนาซอฟต์แวร์ ๔.งานพัฒนาสื่อและคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบบรรลุผลตามพันธกิจของหน่วยงาน และสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่ระบุไว้ทุกประการจนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 โดยแต่ละฝ่ายงานมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) งานวิศวกรรมเครือข่าย

มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

๑) ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานตรงตามลักษณะการใช้งาน

๒) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และออกแบบระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานตรงตามลักษณะการใช้งาน

๓) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และสายสัญญาณ รวมถึงระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

๔) ให้บริการและควบคุม User Account ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย ของนักศึกษา บุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

๕) การให้บริการ e-Mail สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๖) บริหารจัดการระบบเครือข่ายในการให้บริการจากเครือข่ายแกนหลักไปยังจุดต่าง ๆ อย่างมีเสถียรภาพ

๗) บริการวิชาการด้านระบบเครือข่าย และการใช้งานเครือข่ายต่าง ๆ โดยให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

๘) บริหารจัดการ การให้บริการโดเมน และพื้นที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

๙) บริหารจัดการ การยืม-คืนอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

๒) งานซ่อมบำรุง

มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้

๑) ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และการจัดการระบบการทำงานของเครื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานตรงตามลักษณะการใช้งาน

๒) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

๓) ควบคุมทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ การซ่อมแซม บำรุงรักษา และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

๔) บริการวิชาการด้านการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ โดยให้คำปรึกษา แนะนำ วิธีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

๕) ติดตั้งสายสัญญาณระบบเครือข่ายภายในและภายนอกหน่วยงาน ตรวจสอบสภาพสายสัญญาณ และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๖) บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

๗) บริหารจัดการการยืม-คืนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

๓) งานจัดหาและพัฒนาซอฟต์แวร์

มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้

๑) การศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะ ออกแบบและผลิตซอฟต์แวร์เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานและบริการด้านการศึกษาของ มหาวิทยาลัย

๒) บริหารจัดการงานฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

๓) จัดทำคู่มือการพัฒนาและคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์สารสนเทศ

๔) ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้มีความเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

๕) บริการวิชาการ ให้คำแนะนำ ปรึกษา และแก้ปัญหาการใช้งานด้านซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้ใช้บริการ

๔) งานพัฒนาสื่อและคอมพิวเตอร์กราฟิก

มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้

๑) จัดทำคู่มือการพัฒนาและคู่มือการใช้งานสื่อมัลติมีเดียและซอฟต์แวร์สารสนเทศ

๒) การศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะ ออกแบบและผลิตเว็บไซต์เพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานและบริการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย

๓) การศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะ ออกแบบและผลิตงานกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์

๔) ผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัย

๕) บริการห้องผลิตสื่อและ ให้คำแนะนำ ปรึกษา และแก้ปัญหาการใช้งานด้านการผลิตสื่อให้แก่ผู้ใช้บริการ

๖) บริการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ผ่านเว็บไซต์ www.lpru.ac.th

๗) การบริหารจัดการ พัฒนา และปรับปรุงเครื่องมือการผลิตรายวิชา e-Learning ผ่านระบบ Moodle