ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 มิถุนายน 2564
ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation 2021

ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation 2021

โครงการประชุมวิชาการ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation 2021
รายละเอียดโครงการ https://www.zipeventapp.com/e/DGTi-Con-2021


เอกสารเผยแพร่ (ทั้งหมด 1 ไฟล์)