ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

02/05/2565 รายชื่อหนังสือจัดซื้อจากการคัดเลือกหนังสือภายในโครงการส่งเสริมบริการเชิงลุก ปีงบประมาณ 2565

02/03/2565 ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๕

20/01/2565 ฐานข้อมูลออนไลน์ บอกรับประจำปีงบประมาณ 2565

28/10/2564 การจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

28/10/2564 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงการกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

18/10/2564 ขอเชิญเสนอรายชื่อหนังสือและวารสาร เข้าศูนย์วิทยบริการ ประจำงบประมาณ 2565

03/10/2564 บริษัท เจริญยนตรการ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดและศูนย์บริการ ในจังหวัดลำปาง รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์

14/09/2564 การจำหน่ายด้วยวิธีการประมูล "วัสดุสิ่งพิมพ์" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

23/07/2564 กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง อว.ขอประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวอุดมศึกษารายสัปดาห์ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๙๓

22/07/2564 รายชื่อหนังสือจัดซื้อภายในงานคัดเลือกหนังสือและงานห้องสมุดสัญจร งบประมาณ 2564

23/06/2564 ประกาศ เรื่อง การเปิดให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10/06/2564 ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation 2021