คณะกรรมการประจำสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายยศวรรธ สัชฌะไชย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ผศ.ปรารถนา โกวิทยางกูร

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ผศ.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ผศ.นราธิป วงษ์ปัน

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผศ.ประหยัด ช่วยงาน

กรรมการโดยตำแหน่ง

น.ส.ณัฐนพิน ขันนาแล

เลขานุการ