บุคลากรทำความสะอาดศูนย์คอมพิวเตอร์


ทองใบ ต๊ะตุ้ย

พนักงานทำความสะอาด

มณี ฟ้าคำตัน

พนักงานทำความสะอาด

สุรินทร์ โยธา

พนักงานภาคสนาม

บุคลากรทำความสะอาดศูนย์วิทยบริการ


ศรีวรรณ คำป่าแลว

พนักงานทำความสะอาด

ณัฏฐธิดา เทพพรมวงศ์

พนักงานทำความสะอาด