บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์


สมานมิตร เมฆโปธิ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์)


งานวิศวกรรมเครือข่าย

จำเนียร หัตถา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รวีพันธ์ หน่องาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานซ่อมบำรุง

สมานมิตร เมฆโปธิ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิญญา อินทราวุธ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานจัดหาและพัฒนาซอฟต์แวร์

ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประวิทย์ ย่านเจริญกิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภูวิช กันทะยศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


งานพัฒนาสื่อและคอมพิวเตอร์กราฟิก

ภาสกร สีเหลือง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปิยะพันธ์ มูลเสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปรีชา วรรณเลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ไพรวัลย์ ปานะโปย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา