ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ

ผศ.นราธิป วงษ์ปัน

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ

ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ

ผศ.ประหยัด ช่วยงาน

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ

น.ส.ณัฐนพิน ขันนาแล

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ