ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ปรัชญา

ศูนย์กลางการบริการแหล่งเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำ ขับเคลื่อนองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยนวัตกรรม

พันธกิจ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดพันธกิจเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะวิชาชีพ รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และดิจิทัล

2. พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

3. สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

4. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและให้บริการ

5. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เพื่อการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายการสื่อสาร พัฒนาฐานข้อมูลกลาง และขับเคลื่อนองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ค่านิยมหลัก

ARIT’S

A = Advance (ชั้นนำ)

R = Resource (ทรัพยากร)

I = Innovation (นวัตกรรม)

T = Technology (เทคโนโลยี)

S = Service (บริการ)

ใช้นวัตกรรมการบริการทรัพยากร เทคโนโลยีชั้นนำโดยมีผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง