คู่มือปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานผู้อำนวยการ

รายการ รายละเอียด
การใช้ห้องบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์
การรับ-ส่งเอกสารราชการ

คู่มือปฏิบัติงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

รายการ รายละเอียด
การขอประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

คู่มือปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยบริการ

รายการ รายละเอียด
การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ